Forside Traktor Redskap I-mek Byggteknikk Husdyr Data Energi Gardsferie Reise BU Offentleg Org. Utdanning Bruktmarked
Offentleg Departementa Fylkesmenn Etablering & gründerhjelp Utmarksforvaltning  
Offentleg informasjon: Departementa:
Agenda 21 - miljøinformasjon og utvikling
Arealis - areal- og planinformasjon
Arbeidstilsynets forskrifter
Bioteknologinemnda
Brønnøysundreg - sjekk gjeld før kjøp!
Brønnøysundregistrene - etableringsråd
Jordforsk
Kommuneoversikt Norge
LabNett Stjørdal - analysetjenester
Landbruksdepartementet
Landbruksmelding
Landbrukshelsen
Landkreditt
Lovdata - Norges lover
Matforsk
Mørelosen - Møre og R. fylkeskommune
NIJOS - Inst. for jord- og skogkartlegging
NILF - forskning og statistikk
NISK
Norge.no - informasjon om fylker og kommuner, kartfunksjon
Norges Forskningsråd
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Skogbruk
NVE - Norges Vassdrags- og energidirektorat
ODIN - regjering, deptartement, NOU og proposisjonar
Plantevernet, NORPRE
Riksantikvaren 
Skatteetaten
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
SND - BU og Landbruksbanken
Statens Dyrehelsetilsyn
Statens forurensningstilsyn 
Statens Kartverk
Statens Kornforretning
Statens Landbrukstilsyn
Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT)
Statistisk sentralbyrå - Jordbruk og skogbruk
Statkorn A/S
Statskog SF
Stortinget
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Landbruksdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Sosial- og helsedepartementet
Utenriksdepartementet
Fylkesmennenes landbruksavdelinger (direkte):  
Aust Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør Trøndelag
Telemark
Troms
Vestfold
 
Etablering og næringsutvikling:  
BEDIN - etablererportal
Brønnøysundregistrene - etableringsråd
Dine Penger - eget firma temasider
Estrategi - Gründer og finanstema
Etablerer'n ABC - rådgjeving om etablering
Gründer - etablerermagasin
HINT - kurs i næringsutvikling, 2 vt.
Innovasjon - temasider etablering
Innovasjon Norge - offentlig portal for etablere
Landbrukssidene til Innovasjon Norge
LEADER - "Rural Europe" , BU i EU
Legater Norges Vel
Norges Vel - næringsutvikling
NORID - register for norske toppdomener Patentstyret - varemerke, design, patenter
Senter for bygdeforskning, NTNU - utvikling
SND - BU og Landbruksbanken
SVO - veiledning for oppfinnere
"Utsyn" - Landbruksbanken
VINN - teknologirådgivning
 
Utmarksforvaltning:  
Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk
Kulturlandskap.net
Landbruk & Rovvilt - "rovdyr.com"
NJFF Norges jeger og fiskerforbund
Rovnett - rovdyrvarsling (Østerdalen)
Statskog - jakt- og fiskeformidling
Skoginfo.no - om skog, jakt og fiske
St meld nr 35 (1996-97) Om rovviltforvalting
Turistforeningen (DNT)
Utmark-tjenester AS
Utmark - Skogeierforeningen
Utmark.no - Utmarkskommunenes sammenslutning USS
Villmarksnett
Viltnett - om viltforvaltning
 

.........................................................................................................................................

Oppdatert 20 apr 2005. Copyright Jordbruk.info/ Jørn Olav Løset. E-mail post@jordbruk.info
.........................................................................................................................................