År 20.. Eier Gård Kommune Plan revidert dato             Plantevern
Skifte
Nr. Navn
Areal
daa
Jord-
art
For-
grøde
Næringsbehov Husdyrgjødsel VÅR Næringsbehov Kunstgjødsel Valgt kunstgjødsel 2. overgjødsling SOMMER Merknader,
avvik etc.
Avlingsresultat Kalking Preparat Mengde Dato
N P K Type t/daa Antatt virkning VÅR kg/daa VÅR kg/daa VÅR Husdyrgjødsel Behov N Kalksalp. 15,5% N
N P K N P K N P K type kg/daa kg totalt t/daa N kg/daa kg/daa Rest kg/daa kg/daa kg totalt
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 

Jordprøver sist tatt (år):

Huskeliste gjødselinnkjøp:

Vår: Type ______ __ tonn Type2 _______ __ tonn Type3 _______ __ tonn
Sommer: Type _______ __tonn Type 2 _______ __ tonn

Grovt sett passer ofte 22-2-12 til grasmark i kombinasjon med husdyrgjødsel.
25-2-6 på jord som er godt oppgjødsla.
18-3-15 på myr og beite der det ofte kan være vanskelig å få ut nok husdyrgjødsel pga terreng eller bæresvak mark.
Kalksalpeter med 15,5 N høver som regel godt sammen med 2. gangs overgjødsling med husdyrgjødsel/gylle.

Skjema utarbeidet av Jørn Olav Løset, © 2010 Jordbruk.info.